Werknemer, gedraag je een beetje!

Gezonder werken

Werkgevers moeten beleid voeren om PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) tegen te gaan. Soms betekent dit zelfs dat zij moeten ingrijpen in het gedrag van hun werknemers. Met consequenties die ver kunnen gaan, zoals ontslag op staande voet. Zorgvuldigheid is dus geboden.

Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaat de wetgever de factoren die in de arbeidssituatie stress kunnen veroorzaken. Onder PSA vallen daarom direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk (Arbowet, art. 1, 3e lid onder f).

 

Onder stress verstaat de wetgever een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft (Arbowet, art. 1, 3e lid onder e). De term direct of indirect onderscheid doelt op discriminatie.

 

Uitleg begrippen PSA in Memorie van Toelichting

De definities van de factoren van PSA komen in de wet zelf niet (meer) voor. Maar de terminologie van PSA wordt in de Memorie van Toelichting helder uitgelegd. Voor een juiste interpretatie van genoemde begrippen blijft het daarom nodig deze MvT te raadplegen.

We zien daar dat de wetgever onder seksuele intimidatie verstaat: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie. Deze vorm van PSA heeft als doel of gevolg de aantasting van de waardigheid van een persoon, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 

Seksuele intimidatie komt in meerdere vormen

Seksuele intimidatie kan zich voordoen in een aantal verschijningsvormen. Denk aan dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, pornografische afbeeldingen op het werk, maar ook aanranding of verkrachting.

 

 

Uit de definitie volgt ook dat seksuele chantage een vorm is van seksuele intimidatie. Het gaat dan om gevallen waarin de kans op promotie en beslissingen over het werk afhangen van verrichte seksuele diensten. Door dit gedrag kan een vijandige of seksueel intimiderende en kwetsende omgeving ontstaan die een aanslag is op de waardigheid van de betrokken werknemer. In zo’n omgeving kan tegelijkertijd psychologisch geweld gedijen dat mogelijkerwijs ook ruimte biedt aan seksuele chantage als hiervoor beschreven

Reactie schrijven

Commentaren: 0