Mogelijk hogere compensatie van transitievergoeding

Uitkering zou compensatie kunnen verlagen

Een werkgever kan mogelijk voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een hogere compensatie krijgen dan gedacht. De regels voor het maximum van de compensatie worden namelijk gewijzigd.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op onduidelijkheden rondom de compensatieregeling. Deze regeling zorgt per 1 april 2020 voor een compensatiemogelijkheid voor werkgevers die een (transitie)vergoeding hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uitkering zou compensatie kunnen verlagen

In de compensatieregeling is een maximering van het te compenseren bedrag geregeld:

  1. De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is.
  2. De compensatie bedraagt daarnaast maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon.

 

 

Over het tweede maximum hebben veel werkgevers vragen gesteld. Zij vragen zich af hoe hoog de compensatie is als tijdens de eerste twee jaar van ziekte ook een uitkering of loonkostensubsidie is verstrekt. De compensatieregeling merkt deze niet aan als loon bij ziekte, waardoor de compensatie lager zou zijn. Dat is niet altijd wenselijk. De minister gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde uitkeringen en subsidies niet van invloed te laten zijn op het maximale compensatiebedrag. Het tweede maximum treedt daarom niet in werking per 1 april 2020.

Hogere compensatie bij ontslag voor 2020

De bewindsman gaat in de Kamerbrief ook in op het oordeel van de Hoge Raad over het slapend dienstverband. Een werkgever die op basis van het arrest een slapend dienstverband beëindigt met wederzijds goedvinden, kan voor de bijbehorende vergoeding per 1 april 2020 gebruikmaken van de compensatieregeling. Voor de hoogte van de compensatie is wel relevant of de werkgever en werknemer vóór 1 januari 2020 tot overeenstemming komen over de contractbeëindiging. Vanaf 1 januari 2020 kan de transitievergoeding door de WAB namelijk lager uitvallen en wordt ook de compensatie berekend op basis van de nieuwe berekening voor de transitievergoeding.

Wijziging in beslistermijn voor compensatie

Verder meldt de minister dat hij de compensatieregeling wijzigt voor de termijn die UWV heeft om over een aanvraag tot compensatie te beslissen. De langere beslistermijn van zes maanden zal niet alleen gelden in situaties waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en een vergoeding is betaald vóór 1 april 2020, maar ook in situaties waarin het opzegverbod is verstreken vóór 1 april 2020 en de formele beëindiging en betaling van de vergoeding pas ná 1 april 2020 plaatsvindt.

bron: rendement.nl