Integriteit: ook HR-medewerker mag niet zo maar in personeelsdossiers snuffelen

Je mag veel, maar niet alles!

Ondanks eerdere waarschuwingen leest een HR-medewerker van KLM personeelsdossiers waar ze niets mee te maken heeft. Ze betaalt een hoge prijs voor haar nieuwsgierigheid.

De medewerker is al sinds 1998 in dienst van KLM als HR-medewerker. In haar functie als Employee Front Office is zij het eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie en beantwoordt zij vragen en verstrekt zij informatie over de cao en wet- en regelgeving. De cao voor KLM Grondpersoneel verplicht werknemers tot geheimhouding van alles waarvan zij tijdens haar dienstbetrekking kennis heeft gekregen en waarvan zij redelijkerwijs kan weten dat het niet de bedoeling is dat deze kennis met derden wordt gedeeld. Zij moet de belangen van KLM behartigen en vermenging van werk- en privébelangen zoveel mogelijk vermijden.

 

Integriteit

Het kost de HR-medewerker moeite om zich aan deze regels te houden. Zij is getrouwd met een purser van KLM en zoekt regelmatig zijn personeelsdossier op. Maar daar blijft het volgens haar werkgever niet bij. In 2014 wordt zij aangesproken op haar integriteit. Ze heeft volgens haar leidinggevende oneigenlijk gebruik gemaakt van haar HR-functie door informatie over personen op te zoeken in de HR-systemen en informatie over personen te delen met collega’s.

 

Hoewel de medewerker vindt dat er zaken uit hun verband worden getrokken, kom de waarschuwing wel aan. In een eindbeoordeling van een tijdelijke overplaatsing staat dat de medewerker zich bewuster is geworden van het gewenste gedrag en zichtbaar moeite doet om hieraan te werken.

 

Laatste waarschuwing

In 2019 gaat het weer mis. Haar echtgenoot stuurt een mail naar zijn leidinggevende om zijn zorgen te uiten over een collega. Naar aanleiding van deze mail voert de leidinggevende een gesprek met deze collega en maakt van daarvan een gespreksbevestiging. Deze gespreksbevestiging stuurt de HR-medewerker door naar haar partner.

 

Ook blijkt dat de HR-medewerker het wachtwoord van haar zakelijke laptop heeft gedeeld met haar echtgenoot. Hij heeft hier gedurende zijn dienstverband gebruik van gemaakt om zijn werkrooster naar eigen believen aan te passen. In september wordt de echtgenoot hiervoor op staande voet ontslagen.

De HR-medewerker wordt tijdelijk vrijgesteld van werkzaamheden terwijl haar werkgever haar rol in deze affaire onderzoekt. De HR-medewerker zegt dat ze zich niet heeft gerealiseerd dat dat de HR-laptop gevoelige informatie over medewerkers bevat, maar dat ze dat nu begrijpt. De KLM geeft haar een officiële berisping en deelt nadrukkelijk mede dat een volgende regelovertreding, hoe gering ook, kan leiden tot ontslag.

 

Ontslag

Maar al snel blijkt opnieuw dat de medewerker weliswaar zegt dat ze de integriteitsregels begrijpt, maar daar niet naar handelt. Wanneer haar echtgenoot zijn ontslag op staande voet aanvecht, is de HR-medewerker onmiddellijk bereid om voor hem in de HR-systemen te duiken. Zij leest het personeelsdossier van een collega en gebruikt wat daarin staat om het pleidooi van haar echtgenoot te ondersteunen.

 

Ook leest zij de personeelsdossiers van twee andere medewerkers waarmee zij bevriend is. Volgens haar doet ze dit alleen uit nieuwsgierigheid.

 

Voor haar werkgever is de maat hiermee vol. KLM verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de HR-medewerker zo snel mogelijk te ontbinden. Volgens de werkgever heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld en is daardoor de arbeidsverhouding verstoord. KLM vindt dat zij geen transitievergoeding hoeft te betalen omdat het ontslag aan de werknemer zelf te wijten is.

 

De HR-medewerker vindt dat KLM overdrijft. Weliswaar heeft zij – ook nadat zij is gewaarschuwd dat zij voortaan geen enkele fout meer mag maken – de personeelsdossiers van anderen gelezen, maar zij heeft de informatie met niemand gedeeld. Ook niet met haar partner of diens advocaat. Soms las ze de dossiers uit nieuwsgierigheid, een andere keer omdat een medewerker haar HR-gerelateerde vragen had gesteld.

 

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter toont weinig begrip voor haar nieuwsgierigheid. Alleen al het feit dat ze een gespreksbevestiging naar haar partner heeft doorgestuurd, gaat voor de kantonrechter elke grens te buiten. Ook het feit dat ze het personeelsdossier van haar man veelvuldig heeft bekeken, kan niet door de beugel. Een HR-medewerker in zijn algemeenheid moet altijd alles in het werk stellen om te voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling of integriteitsschending wordt gewekt. Gezien het feit dat deze HR-medewerker meerdere malen is gewaarschuwd, had zij zich hier zeker niet schuldig aan mogen maken.

 

De kantonrechter vindt dan ook dat de werknemer zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen en zij ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

 

 

Eerste publicatie door Nicole Weidema op 23 nov 2020